Първи стъпки продажба » Финализиране

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР И ФИНАЛИЗИРАНЕ НА СДЕЛКАТА

 

За някой продавачи след подписването на предварителен договор продажбата е приключила. Но не само, че не е приключила, но някой от най-сложните аспекти на сделката те първа започват. Предварителният договор, определя не само цената на имота, но серия от правила и условия, например:

 

 • Страни по договора - Страните по сделката са продавача и купувача

 •  

 • Предмет на договора - Пълно описание на имота който се продава, както и декларации на продавача, че е собственик на имота, и че върху имота има/няма ипотеки, възбрани, други вещни права и т.н.

 •  

 • Цена и начини на плащания – Тук е посочена цената на имота, както и начините на плащания.

 •  

 • Задатък/капаро – това е част от продажната цена която се заплаща в момента на подписване на предварителния договор. Размерът на задатъка не е определен със закон или друг нормативен акт и обикновено се договаря между продавача и купувача. Практиката до сега е размера на задатъка е да е 10% от цената на имота.

 •  

 • Остатъка от продажната цена. Тук вариантите за заплащане са няколко :

  в брой – остатъка от сумата се заплаща в деня на нотариалното изповядване на сделката

  с ипотечен кредит – сумата по ипотечния кредит, банката кредитор я превежда на продавача след нотариалното изповядване на сделката, след представяне на удостоверение за тежести издадено от Агенцията по вписванията, от което да е видно вписана покупко-продажба, и че е вписана първа по-ред законна/договорна ипотека в полза на банката кредитор.

 •  

 • Срок – Определя се срока на предварителния договор и дата за явяването на страните за нотариално изповядване на сделката. Важно е да се бъдат упоменати имената на нотариуса, точния адрес и точен час за явяването на страните при Нотариуса.

 •  

 • Разходи по нотариалното изповядване на сделката – разходите по нотариалното изповядване на сделката се договарят между страните, купувач и продавач. Вариантите са няколко – разделяне на сумата по-равно, едната страна поема разходите, купувача поема местния данък а нотариалните такси се разделят по-равно.

 •  

 • Владение – Владението също се договаря между двете страни, това е кога продавача трябва да предаде владението на имота на купувача, то може да бъде предадено в деня на нотариалното изповядване на сделката, определено време след нотариалното изповядване на сделката. В деня на предаването на владението се изготвя приемно-предавателен протокол подписан между продавача и купувача

 

Предварителни договори :